Timur Si-Qin, New Peace, 2016, Ausstellungsansicht Art Basel Statements, Galerie Société, Berlin, 2016, Quelle: timursiqin.com

Timur Si-Qin, New Peace, 2016, Ausstellungsansicht Art Basel Statements, Galerie Société, Berlin, 2016, Quelle: timursiqin.com

Timur Si-Qin, New Peace, 2016, Ausstellungsansicht Art Basel Statements, Galerie Société, Berlin, 2016, Quelle: timursiqin.com

Timur Si-Qin, New Peace, 2016, Ausstellungsansicht Art Basel Statements, Galerie Société, Berlin, 2016, Quelle: timursiqin.com

 

Timur Si-Qin, New Peace, 2016, Ausstellungsansicht Art Basel Statements, Galerie Société, Berlin, 2016, Quelle: timursiqin.com

 

Timur Si-Qin, VISIT MIRRORSCAPE (Attain Mirrorscape), 6:24min, Video Still, 2016, Foto: Screenshot Autorin, Quelle: youtube.com

Timur Si-Qin, VISIT MIRRORSCAPE (Attain Mirrorscape), 6:24min, Video Still, 2016, Foto: Screenshot Autorin, Quelle: youtube.com

Timur Si-Qin, VISIT MIRRORSCAPE (Attain Mirrorscape), 6:24min, Video Still, 2016, Foto: Screenshot Autorin, Quelle: youtube.com

Timur Si-Qin, VISIT MIRRORSCAPE (Attain Mirrorscape), 6:24min, Video Still, 2016, Foto: Screenshot Autorin, Quelle: youtube.com

Timur Si-Qin, VISIT MIRRORSCAPE (Attain Mirrorscape), 6:24min, Video Still, 2016, Foto: Screenshot Autorin, Quelle: youtube.com

 

 

Timur Si-Qin, VISIT MIRRORSCAPE (Attain Mirrorscape), 6:24min, Video Still, 2016, Foto: Screenshot Autorin, Quelle: youtube.com

 

Timur Si-Qin, VISIT MIRRORSCAPE (Attain Mirrorscape), 6:24min, Video Still, 2016, Foto: Screenshot Autorin, Quelle: youtube.com

 

Timur Si-Qin, VISIT MIRRORSCAPE (Attain Mirrorscape), 6:24min, Video Still, 2016, Foto: Screenshot Autorin, Quelle: youtube.com

 

Timur Si-Qin, VISIT MIRRORSCAPE (Attain Mirrorscape), 6:24min, Video Still, 2016, Quelle: youtube.com