New Eelam: Gwangju

Objekt

Titel

New Eelam: Gwangju

Beschreibung

Christopher Kulendran Thomas und Annika Kuhlman, New Eelam, 2016, verschiedene Materialien, Ausstellungsansicht 11th Gwangju Biennale, Asia Culture Center Gwangju, 2016, Foto:Courtesy Gwangju Biennale, Quelle: universes.art

Sammlungen

Site pages

New Eelam: Gwangju