New Eelam: Berlin

Objekt

Titel

New Eelam: Berlin

Beschreibung

Christopher Kulendran Thomas und Annika Kuhlman, New Eelam, 2016, verschiedene Materialien, Ausstellungsansicht Hamburger Bahnhof, Berlin, 2017, Quelle: Foto der Autorin

Sammlungen

Site pages

New Eelam: Berlin